hypotheekwoordenboek

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

A codering

Een achterstandscodering. Dit is een betalingsachterstand die bij het BKR gemeld staat.

A1 codering

Een achterstandscodering, waarbij er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.

A2 codering

Een achterstandscodering, waarbij de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.

A3 codering

Een achterstandscodering, waarbij er een bedrag van ? 250 of meer is afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

A4 codering

Een achterstandscodering, waarbij de kredietnemer onbereikbaar blijkt/bleek te zijn.

Afkoopwaarde

De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij een vroegtijdig beŽindigen van een levensverzekering (kapitaalsverzekering).

Afsluitprovisie

De afsluitprovisie wordt door de bank in rekening gebracht bij het afsluiten van een hypotheek. Meestal 1% van de hypotheeksom.

Bankgarantie

In voorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling/waarborgsom of bankgarantie overeengekomen groot 10% van de koopsom. De bankgarantie is een garantstelling van de bank dat de bank zich borg stelt voor het nakomen van de verplichtingen.

Bouwkundig Rapport

Een bouwkundig rapport is een rapport opgesteld naar aanleiding van een onderzoek door een bouwkundige over de bouwkundige staat van een woning. Het geeft geen waarde van de woning, maar een overzicht van gebreken en de kosten voor herstel of onderhoud om de woning in de gewenste staat te brengen. Een bouwkundig rapport is iets anders dan een taxatie of taxatierapport. Bij een taxatie bepaald de taxateur na een bezichtiging van het pand de objectieve waarde en drukt deze uit in een geldbedrag.

Het Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een centrale organisatie die de gegevens van consumenten die een lening of krediet afsluiten registreert. Ook creditcards of klantenkaarten met kredietfaciliteiten worden geregistreerd. Lening- en kredietverstrekkers zijn verplicht dit te melden bij het BKR. Bij nieuwe kredietaanvragen worden eerst de gegevens van de consument nagetrokken. Dit om te voorkomen dat u teveel leningen of kredieten afsluit, en om de kredietverstrekker inzicht te geven in het leen- en aflosgedrag van de aanvrager. Het is mogelijk om uw eigen gegevens op te vragen bij het BKR.

Bruto maandlasten

De bruto maandlasten is het bedrag wat u maandelijks moet betalen aan de hypotheekverstrekker. Omdat een hypotheek op uw eigen huis fiscaal aftrekbaar is, zijn de kosten eigenlijk lager dan de bruto maandlasten. Daarom wordt er vaak ook gekeken naar de netto maandlasten, waarin het fiscale voordeel is verwerkt.

Conversiekosten

De conversiekosten zijn de kosten die u maakt om te wijzigen van een rentevastperiode naar de andere rentevastperiode of om te switchen tussen bandbreedte rentes.

Courtage (=Makelaarskosten)

U kunt bij het kopen van een huis gebruikmaken van de diensten van een makelaar. Het loon dat u hem hiervoor betaalt, heet courtage. De hoogte hiervan is overigens onderhandelbaar. Heeft u de aankoop zonder hulp van de makelaar gedaan, dan kiest u 'nee'. Heeft u een makelaar ingeschakeld voor de aankoop (zoekopdracht) dan selecteert u 'ja'. De makelaarscourtage, de vergoeding voor de diensten van de makelaar, wordt dan meegenomen in de berekening.

Depot

Een depot is een stalling (spaarrekening) voor geld.

Effectieve rente

De effectieve rente is de daadwerkelijk te betalen rente. In de effectieve rente zijn doorberekend:
- eventuele afsluitkosten,
- wanneer er betaald wordt.
Geldverstrekkers adverteren vaak met de voor hun voordeligere nominale rente: de rente per jaar. Maar als u per maand 1/12 van deze rente betaald, is de rente die u betaalt effectief hoger dan de nominale rente. U betaald immers rente vooruit. Bij een hypotheek worden de afsluitkosten normaal ook meegenomen in de berekening van de effectie rente.

Executiewaarde

De executiewaarde is de waarde die de hypotheekverstrekker denkt te kunnen krijgen voor uw huis bij een gedwongen verkoop (executieverkoop). De hypotheekverstrekker gaat uit van deze executiewaarde om te bepalen hoe hoog een hypotheek kan zijn. De maximum hypotheek is meestal 125% van de executiewaarde. Om de executiewaarde vast te stellen is een taxatie van een woning nodig.

Hypotheekofferte

De hypotheekofferte is de aanbieding van de geldverstrekker waarin staat tegen welke kosten en voorwaarden de hypotheek verstrekt kan worden.

Garantie- en waarborgregeling

De garantie- en waarborgregeling geldt voor nieuwbouwwoningen. Deze worden meestal gebouwd onder garantie, bijvoorbeeld van het Garantie Instituut Woningbouw. Onder die garantie valt een kwaliteitsgarantie en de garantie dat het huis wordt afgebouwd, ook als de bouwondernemer failliet gaat. Gesubsidieerde woningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd. De koper heeft recht op afgifte van het waarborgcertificaat.

Hypotheek

Een lening waarbij een onroerende zaak onderpand is, als zekerheid voor de geldverstrekker dat de lening kan worden terug betaald.

Kadaster

Instelling waar de eigendom van onroerende zaken wordt geregistreerd.

Levenhypotheek

Levenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij aflossing plaatsvindt door middel van een 'gemengde' levensverzekering die aan de hypotheek is verbonden. Deze keert uit aan het einde de looptijd of bij eerder overlijden. Behalve rente is ook premie voor de levensverzekering verschuldigd. Het betreft een spaarhypotheek, beleggingshypotheek, spaarbeleggingshypotheek of een traditionele levenhypotheek.

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is eenvoudige een hypotheekvorm. Elke periode, dit kan een maand, kwartaal of jaar zijn, wordt gedurende de looptijd een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat gedurende de looptijd, de lening lineair wordt afgelost. Bij een lineaire hypotheek van 300000 wordt gedurende 30 jaar elk jaar 10.000 afgelost. Er moet alleen rente worden voldaan over de restant schuld. Het eerste termijnbedrag is bij deze vorm het hoogst en daalt elke periode.

Netto maandlasten

De netto maandlasten zijn de kosten die u maandelijks kwijt bent aan uw hypotheek, als daarin de terug te ontvangen belasting verwerkt is. Een probleem bij de berekening van de netto maandlasten is dat daarvoor uw persoonlijke fiscale situatie van belang is. De belastingaftrek is namelijk afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Kijk daarom bij het vergelijken van hypotheekoffertes niet alleen naar de netto maandlasten, maar ook naar de bruto maandlasten.

Onroerendzaakbelasting

De onroerendzaakbelasting is een gemeentelijke belasting die wordt geheven bij de eigenaar en/of bewoner van een woning. De onroerendzaakbelasting is de opvolger van de onroerendgoedbelasting. De hoogte van de onroerendzaakbelasting is per gemeente verschillend.

Overwaarde

Het verschil tussen de waarde van het huis en de hypotheekschuld.

Passeren

Het ondertekenen bij de notaris van de hypotheek- en koopakte.

Rentevaste periode

In de hypotheekovereenkomst vastgelegde periode waarin een vast rentepercentage geldt.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de premie voor de meeverbonden levensverzekering dient voor een deel om het overlijdensrisico te verzekeren (de 'risicopremie') en voor het overige deel om de aflossing bij elkaar te sparen (de 'spaarpremie'). Over de spaarpremie wordt een rente vergoed die altijd gelijk is aan de overeengekomen hypotheekrente. Er wordt een aflossingskapitaal bijeen gespaard dat op ieder moment even hoog is als de aflossing bij een vergelijkbare annuÔteitenhypotheek. Op de einddatum is de beoogde aflossing gegarandeerd bijeen gespaard.

Taxatie

Taxatie is de officiŽle waardebepaling van een woning door een taxateur (makelaar). De meeste geldverstrekkers vragen voor het afsluiten van een hypotheek een taxatie(rapport) om de waarde van de woning vast te stellen. Bij een taxatie wordt onder andere de zogemaande executiewaarde van de woning bepaald, aan de hand waarvan bepaald wordt of de waarde van de woning voldoende is voor de gewenste hypotheek.

Taxatiekosten

De taxatiekosten zijn de kosten die gemaakt worden voor de taxatie van de woning. De 'standaard' NHG taxatiekosten zijn 1,85 ?, maar ook de taxatiekosten zijn onderhandelbaar.

Uitgestelde lijfrente

Uitgestelde lijfrente is een toekomstige periodieke uitkering op basis van een lijfrenteverzekering die ingaat op een vooraf overeengekomen datum, bijvoorbeeld op het moment van pensionering.

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting is een belasting die moet worden betaal als het vermogen groter is dan de gelde vrijstellingen. De overwaarde van een eigen huis maakt deel uit van het vermogen.

Verpanding

Het overdragen van een recht aan een ander door middel van een akte van verpanding. Dit kunnen de rechten van een levensverzekering of subsidie zijn

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van de woning volgens Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De WOZ-waarde wordt elke vier jaar door de gemeente vastgesteld. Op basis van de WOZ-waarde wordt het eigenwoningforfait en de onroerendzaakbelasting berekend.

Kan ik lenen zonder BKR-toetsing?

Een lening aanvragen zonder BKR-toetsing kan niet! Tenzij u met woekeraars in zee gaat die tegen toren hoge rentes u een hypotheek willen verstrekken. Stap hier niet in! Lenen zonder BKR toetsing bij de Nederlandse Bank geregistreerde banken is niet mogelijk!

Geregistreerd bij BKR, wat nu ?

Bijna alle leningen die u aangaat worden geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel (BKR). Deze registratie is van belang voor de hoogte van het hypotheekbedrag dat u kunt lenen. Daarnaast registreert het BKR of u de afbetalingen op deze leningen tijdig voldoet. Is dit niet het geval dan kunt u een achterstandscodering krijgen (A-codering). Met zo?n codering is het moeilijk om een hypotheek te krijgen, maar niet onmogelijk.

BKR toetsing en registratie

Bij elke kredietaanvraag bij een geregistreerde bank of verzekeraar in Nederland wordt altijd het BKR register geraadpleegd, de 'BKR toetsing'. De toetsing is niet alleen in het leven geroepen ter bescherming van de kredietgever maar ook van u, de kredietnemer. Op basis van de toetsing wordt bepaald of en hoeveel u verantwoord kunt lenen. Wordt de leningaanvraag goedgekeurd dan vindt registratie van deze lening plaats.

Een plausibele verklaring, wat kan ik daarmee?

Als u een achterstandscodering heeft bij het BKR blijft deze melding staan tot vijf jaar nadat de betreffende lening is afgelost. Binnen deze vijf jaar is het heel moeilijk om een hypotheek te verkrijgen. Toch zijn er in sommige situaties wel mogelijkheden. Zo stelt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) afgeeft, dat bij bepaalde A-coderingen wel tot financiering kan worden overgegaan.

Is dit niet het geval dan kunt u proberen om een schriftelijke verklaring op te stellen; Wanneer u een begrijpelijke oorzaak kunt aandragen en kunt aantonen dat de kans op herhaling zeer klein is, bestaat er een reŽle kans dat er een of meerdere geldverstrekkers zijn die alsnog tot financiering willen overgaan.

Hoe werkt de codering?

Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) maakt inzichtelijk wie in Nederland welk krediet op zijn naam heeft staan. Om wie het gaat, blijkt uit de persoonsgegevens. Uit de kredietgegevens blijkt om welk krediet het gaat.
De deelnemers (hypotheek - en kredietverstrekkers) zijn verplicht om een betalingsachterstand te melden bij BKR. Maar dat gebeurt niet zo maar. Zij zijn verplicht u vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij BKR wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt, hangt af van het soort krediet. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden.
Het melden van een achterstand heet een 'Achterstandsmelding'. In uw gegevens is deze zichtbaar met een 'A' bij het betreffende krediet.

Heeft u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar in CKI. Een 'H', van Herstel, bij het betreffende krediet geeft dit aan. De 'H' wordt alleen vermeld als het krediet doorloopt. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee het krediet hebt beŽindigd, dan is alleen een einddatum zichtbaar bij het betreffende krediet. Vijf jaar na de einddatum verdwijnen uw gegevens over het beŽindigde krediet automatisch uit ons bestand.

Bijzonderheidscodes
Naast de 'A' en de 'H' hanteert het BKR nog vier bijzonderheidscodes die aangeven dat er iets aan de hand is.

Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.

Code 2: De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.

Code 3: Er is een bedrag van ? 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

Code 4: De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.

Wat is een Achterstandscodering?

Indien u een achterstand oploopt bij het afbetalen van een lening en niet kan of wil voldoen aan herhaaldelijke verzoeken van de incasserende instantie om de maandelijkse verplichtingen inclusief opgelopen achterstanden te betalen, loopt u grote kans een achterstandscodering te krijgen bij het BKR. Deze melding blijft staan tot vijf jaar nadat de betreffende lening is afgelost. De meeste hypotheekinstellingen zullen u geen hypotheek verstrekken gedurende deze periode.

Wat staat er geregistreerd?

Leningen die bij het BKR staan geregistreerd zijn o.a. salariskredieten, persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, winkelpassen, creditcards, effectenlease en afbetalingen bij digitale of papieren warenhuizen. Een uitzondering hierop zijn studieleningen bij het IBG en onderhandse leningen.

Wat niet bekend is bij BKR
Veel mensen denken dat bij BKR alles over iemands financiŽle situatie bekend is. Dit is niet het geval. Zaken als inkomen, huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij het energiebedrijf zijn niet bij ons bekend. Ook studiefinancieringen van de Informatie Beheer Groep komen niet bij BKR voor. Wij verwerken en informeren alleen wie in Nederland welk krediet op zijn naam heeft of had staan, mits het binnen onze voorwaarden voor gegevensverwerking valt.

Door Ruud i.s.m hypotheekwoordenboek.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 13 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?